Завършеното професионално обучение с успешно полагане на държавен изпит с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или ли за разширяване на професионалната квалификация се издава Удостоверение на професионално обучение