Наименование на професията:        
482040                                          Организатор Интернет приложения 
Наименование на специалността:    
4820401                                         Електронна търговия