Наименование на професията:
482030       Оператор на компютър
Специалност  и степен на професионална квалификация:
4820301     Текстообработване               Първа