Графичен дизайн - смесено 24.11
(ГД-24.11)

Наименование на професията:         

213070                                               Графичен дизайнер   

Наименование на специалността:    

2130701                                             Графичен дизайн