Офис - мениджър
(Офис - мениджър)

Наименование на професията и код: 
346010 -"Офис-мениджър" 
Наименование на специалността, код и степен на професионална 
квалификация: 
3460101-"Бизнес-администрация - Трета степен на професионална квалификация